Głosowanie na „Obiekt 25-lecia_SYMBOL PRZEMIAN”

odbędzie się w trakcie Westivalu Architektury 2014 w dniach 16-18 października w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej.

Dopuszcza się dodatkowo głosowanie drogą pocztową wysyłając wypełnioną Kartę do głosowania lub składając ją osobiście pod adresem: Biuro Strategii – Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin, z dopiskiem Konkurs na „Obiekt 25-lecia_SYMBOL PRZEMIAN” oraz w formie elektronicznej przesyłając wypełnioną Kartę do głosowania na adres: obiekt25lecia@um.szczecin.pl. Karty przesłane drogą pocztową i elektroniczną muszą zostać dostarczone do siedziby Organizatora Konkursu do 18 paździrnika 2014 r. do końca dnia (liczy się data wpływu).

Głosowania dokonuje się poprzez wskazanie na Karcie do głosowania maksymalnie 1 obiektu w każdej Kategorii I-III, które powinny otrzymać „Nagrody w Kategoriach I‑III” (łącznie max. 3 głosy) oraz wskazanie maksymalnie 1 obiektu spośród wszystkich wyszczególnionych, który powinien otrzymać „Nagrodę Publiczności”. Udział w głosowaniu jest powszechny, otwarty dla wszystkich.

Karta do głosowania